document

 

JavaScript -> Objekty -> document

Popis


Objekt document reprezentuje aktuálne zobrazený dokument v internetovom prehliadači.

Metódy


addEventListener
pripojí k dokumentu ovládač udalostí
appendChild
vloží uzol ako posledného potomka daného uzla
attachEvent
pripojí k objektu ovládač udalostí s určenou funkciou
captureEvents
odchytí udalosti z určenou funkciou
cloneNode
urobí kópiu uzla a voliteľne skopíruje aj jeho nasledovníkov
close
metoda uzavírá tvorbu dokumentu a zobrazí jej v okně prohlížeče
createAttribute
vytvorí nový uzol typu Attr
createComments
vytvorí nový uzol typu Comment
createDocumentFragment
vytvorí nový uzol typu DocumentFragment
createElement
vytvorí nový uzol typu Element
createTextNode
vytvorí nový uzol typu TextNode
elementFromPoint
na základe zadaných súradnic rozpozná element
execCommand
vykoná príkaz v dokumente / vyznačenej plochy
getElementById
vráti odkaz na objekt s daným atribútom ID
getElementsByName
vráti všetky objekty s daným atribútom NAME
getElementsByTagName
vráti všetky objekty s danou HTML značkou (tagom)
getSelection
vracia reťazec obsahujúci text aktuálnej ponuky - pracuje len na aktuálnom dokumente
hasAttributes
identifikuje, či má uzol atribúty
hasChildNodes
identifikuje, či má uzol potomkov
hasFocus
identifikuje, či je na dokument aktivovaný pohľad
insertBefore
vloží uzol pre zadaný uzol
open
otvára tok dát v prekladači a naberá data získané z výstupu príkazov writewriteln
recalc
prepočíta dynamické vlastnosti v dokumente
releaseCapture

releaseEvents
uvolní odchytávanie zvolených udalostí
removeChild
odstráni potomka
removeEventListener
odstráni z dokumentu ovládač udalostí
replaceChild
nahradí určeného potomka iným potomkom
write
zapíše do dokumentu znakový reťazec či HTML výraz
writeln
metoda zapíše do dokumentu hodnotu zadaného řetězcového_výrazu a přejde na novou řádkuVlastnosti


activeElement
odkaz na objekt aktívneho prvku v dokumente
actualEncoding
aktuálna znaková sada (kódovanie) v dokumente
alinkColor
vlastnost odpovídá atributu ALINK značky <BODY>
anchors
pole hypertextových odkazov v aktuálnom dokumente
applets
vlastnost obsahuje pole odkazů na objekty Applet vytvořené značkou <APPLET...>
attributes
vracia pole vlastností objektu attribute
bgColor
vlastnost odpovídá atributu BGCOLOR značky <BODY>
body
odkazuje na vlastnosti prvku body
characterSet
Aktuálna znaková sada (kódovanie) v dokumente
charset
Aktuálna znaková sada (kódovanie) v dokumente
cookie
vlastnost obsahuje tzv. cookie
domain
obsahuje název domény serveru, na kterém je dokument umístěn
embeds
obsahuje pole odkazů na objekty vytvořené značkami <EMBED>
fgColor
odpovídá atributu TEXT značky <BODY>
forms
obsahuje pole odkazů na objekty Form vytvořené značkami <FORM>
height
vlastnost obsahuje výšku dokumentu v pixelech
ids
vlastnost obsahuje pole odkazů na objekty Style
images
vlastnost obsahuje pole odkazů na objekty Image vytvořené značkami <IMAGE>
lastModified
vlastnost obsahuje datum, kdy byl dokument naposledy změněn
linkColor
vlastnost obsahuje hodnotu atributu LINK značky <BODY>
links
vlastnost obsahuje pole odkazů na objekty Link vytvořené značkami <A> s atributem HREF
nextSibling
nasledujúci súrodenec v uzly
nodeName
názov uzla
nodeType
typ uzla
nodeValue
hodnota uzla
ownerDocument
objekt dokument asociovaný s uzlom
parentNode
rodičovský uzol
parentWindow
odkaz na rodičovské okno
previousSibling
predchádzajúci súrodenec v uzly
protocol
protokolová časť URL
readyState
určuje, v akom stave sa nachádza načítaný dokument
referrer
URL dokumentu, z ktorého sme sa dostali na aktuálny
selection
odkaz na objekt selection
title
vlastnost obsahuje jméno dokumentu uvedené ve značce <TITLE>
uniqueID
unikátny identifikátor objektu, generovaný automaticky
URL
obsahuje URL dokumentu
URLUnencoded
obsahuje URL dokumentu (dekódovanú)
vlinkColor
vlastnost odpovídá atributu VLINK značky <BODY>
width
šírka obsahu v pixloch
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294