SQL pre prácu s dátumom a časom

 

SQL -> Funkcie -> funkcie pre prácu s dátumom a časom

Prepnúť na rozdelenie podľa databáz

ADD_MONTHS
pripočíta k dátumu n mesiacov
CONVERT_TZ
konvertuje datum z časového pásma z_tz do časového pásma do_tz
CURDATE, CURRENT_DATE
vracia aktuálny dátum
CURRENT_TIMESTAMP
vracia aktuálny dátum a čas v požadovanej presnosti
CURTIME
vracia aktuálny čas
DATE
konvertuje text na dátum alebo vracia aktuálny dátum
DATEADD, DATE_ADD
pripočíta k dátumu n rokov alebo mesiacov alebo dní alebo...
DATEDIFF
vracia číslo určujúce počet časových intervalov medzi dvoma zadanými dátumami
DATENAME
vracia pomenovanú časť dátumu (napr. meno mesiaca)
DATE_FORMAT, DATEFORMAT
vracia dátum v určenom sformátovanom tvare
DATE_SUB
vracia dátum zmenšený o danú hodnotu
DATEPART
vracia číslo obsahujúce časť dátumu
DAY
vracia číselnú hodnotu dňa zo zadaného dátumu
DAYNAME
vracia názov dňa v týždni
DAYOFMONTH
vrací den v měsíci (1-31)
DAYOFWEEK
vracia poradové číslo dňa v týždni (1=nedeľa, 7=sobota)
DAYOFYEAR
Vrací den v roce (1-366)
DBTIMEZONE

EXTRACT (datetime)

FROM_DAYS
přepočítá počet dní na datum
FROM_UNIXTIME
vytvoří datum z unixového časového razítka (celočíselná hodnota)
GETDATE
vracia aktuálny čas
GETUTCDATE

LAST_DAY
vráti posledný deň v mesiaci zo zadaného dátumu
LOCALTIMESTAMP

MINUTE
vráti počet minút zo zadaného času v hodnote 0-59
MONTH
vráti mesiac z určeného dátumu
MONTHS_BETWEEN
Vrací počet měsíců mezi dvěma dny. Výpočet je založen na měsíci s 31 dny.
NEXT_DAY
Vrací první následující den v týdnu po určeném dnu, např. první následující čtvrtek
NUMTIDSUBTERVAL

ROUND (date)
Zaokrouhlí datum podle zadaného formátu
SEC_TO_TIME
prevedie počet sekúnd od polnoci na príslušný čas
SECOND
vráti počet sekúnd zo zadaného času v hodnote 0-59
SESSIONTIMEZONE

SUBDATE
funkce odečte od datu určitý datum/čas definovaný druhým parametrem
SYSTIMESTAMP
funkcia vracia aktuálnu hodnotu dátumu a času s požadovanou presnosťou
SYSDATE
vracia aktuálny dátum
TIME_TO_SEC
prevedie zadaný čas na počet sekúnd od polnoci
TO_CHAR (date)
konvertuje zadaný dátum do určeného formátu
TO_DATE

TO_DAYS
vrací počet dní od roku 0 do zadaného data
TRUNC (date)
Ořízne datum podle zadaného formátu
YEAR
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294