embed

 

Syntax


<EMBED align="absbottom|absmiddle|baseline|bottom|center|left|middle|right|texttop|top" border="n" height="vyska" hidden hspace="volny_prostor" name="jmeno" palette="hodnota" pluginspace="url" src="url" type="typ" units="typ_jednotky" vspace="volny_prostor" width="sirka">


Popis


Príkaz jazyka HTML
Anglický slovník říká: "embed = pevně vsadit do, upevnit, vložit". Je to starší forma objektu. Zobrazuje soubor typu, který není normálně podporován, ale pomocí plug-in se to zobrazí. Různé prameny udávají <embed> jako tag párový, jiné jako nepárový.

Tento tag umožňuje zobrazení některých typů souborů. Neužívají se u něj parametry <param>, takže se všechna data musí předávat pomocí atributů. Není tedy divu, že vzniklo několik desítek různých atributů, některé pro podporu i jediného formátu. Proto se dnes doporučuje nahradit tag <embed> tagem <object>.

Atribúty


 • align - umožní zarovnání objektu.
  • absbottom zarovná spodní okraj objektu s nejspodnější linkou textu.
  • absmiddle zarovná prostředek daného řádku textu s prostředkem objektu.
  • baseline zarovná spodní okraj objektu se základnou daného textového řádku.
  • bottom stejné jako baseline.
  • center objektu je vycentrován.
  • left objektu je umístěn na levý okraj a text jej obtéká bezprostředně zprava.
  • middle IE zarovná střed objektu dle středu nejvyššího elementu řádku; NetScape zarovnává střed objektu se základnou textu.
  • right objekt je umístěn na pravý okraj a text jej obtéká bezprostředně zleva.
  • texttop zarovná horní okraj objektu s nejvyšším textovým elementem v daném řádku. (funguje pouze v Netscape Navigatoru.)
  • top zarovná horní okraj objektu s nejvyšším elementem v daném řádku ať už se jedná o další obrázek, tabulku či text.
 • autoplay (true | false) (QuickTime) pro automatické spuštění
 • autosize (true | false) (MediaPlayer) defaultně je false - zobrazení je určeno atributy width, heigth. Pro true je určeno vlastní velikostí.
 • border vytvoří rámeček o šířce dvou pixelů, při zadání hodnoty 0 rámeček zmizí
 • controller (true | false) (QuickTime) určuje zobrazení kontrolního panelu
 • height nastaví výšku objektu.
 • hidden zadáním tohoto atributu dojde k tomu, že objekt bude mít nulové rozměry a nezobrazíse na stránce. Toho lze využít pokud do stránky například vložíme zvukový záznam, který se sám přehraje.
 • hspace nastaví volný prostor vhorní a dolní části okolo objektu.
 • name slouží k označení vloženého objektu, aby jsme se na něj mohli později odkazovat.
 • palette umožňuje nastavení barev, které bude zásuvný modul používat. Nastavení barev se však pro jednotlivé prohlížeče liší.zobrazit. -- IE zde se zadává dvojice haxedecimálních barev, které jsou od sebe oddělené svislou čárou (rourou).První barva určuje barvu popředí a druhá barvu pozadí zásuvného modulu. -- NetScape typy použitých barev nastaví klíčová slova foreground nebo background, které dále určují jakou paletu barev systém použije k zobrazení zásuvného modulu.
 • loop (true | false) (QuickTime, MediaPlayer) nepřetržité opakování
 • pluginspace obsahuje adresu URL, na které se nacházejí informace o daném zásuvném modulu.
 • src obsahuje adresu URL, kde se vkládaný objekt nachází.
 • type vyznačí typ MIME vkládaného objektu a určí aplikaci, která zásuvný modul zpracuje. někdy ho lze použít místo atributu src pokud prohlížeč nezjistí s adresy URL typ objektu.
 • units umožňuje nastavení jednotky např. px, která bude použita v atributech width a height.
 • vspace nastaví volný prostor navlevo a napravo okolo objektu.
 • width nastaví šířku objektu.
 • wmode="opaque" určuje průhlednost.


Príklad


Příklad staršího způsobu vložení flashe:
<embed src="soubor.swf" quality="high" bgcolor="#99CCCC" width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294