Linux

 

Adresář v Linuxu
Oddělovačem jmen adresářů je znak "/" (lomítko).
Kořenový adresář (root) "/"
Každý adresář obsahuje položky "." (tento adresář) a ".." (nadřazený adresář)
alias
Přezdívka. vypíše nám změněné nastavení příkazů. Příkazy můžeme upravit. Takže například příkaz ls, může potom znamenat ls --color=auto (zajistí barevný výpis souborů). Definují se nejčastěji v souboru ~/.bashrc, kde jsou už i některé předpřipravené aliasy. stačí je odkomentovat (smazat #). Zapisuje se např.: alias ll='ls -l'. Pak stačí zmáčknout 2x klávesu "l" a vykoná se příkaz "ls -l" Dočasné aliasy: zadáme příkaz alias la='ls -A' a pak už bude znamenat la jako by jsme zadali ls -A a pro odstranění slouží příkaz unalias název , unalias -a odstraní všechny přezdívky.
alien
"Vyrobí" z rpm balíčku balíček deb, nebo obráceně (pracuje i z balíčky pro Slackware "tgz"). alien -d balicek.rpm > vznikne balíček deb alien -r balicek.deb > vznikne balíček rpm Pozor!!! Takto vygenerované balíčky nemusí být funkční, protože si už nehlídají závislosti. Proto vždy takovýto program spustíme poprvé z konzole, aby jsme viděli jestli mu neschází nějaká knihovna! (nebo použít příkaz ldd)
arp
arp -a výpis internetové i hardwarové adresy všech hostitelů
./configure --help
Vypíše možné volby pří kompilaci programů (je-li configure přítomen)
cd /cesta/k/adresari
změna pracovního adresáře. Tip! Vždy pro doplnění jména používejte Tabulátor, v některých distribucích nutno zmáčknout 2x!! cd - návrat do minulého adresáře; cd.. návrat do nadřazeného adresáře cd bez volby nás vrátí do našeho domácího adresáře /home/uzivatel
cp
Kopírování cp zdroj cíl
cat soubor
Vypíše obsah souboru a ukončí se. cat -n soubor zobrazí a očísluje řádky souboru. cat -b soubor - vynechá prázdné řádky cat -v soubor zobrazí i netištitelné znaky
clear
Vyčistí terminál
dd
Konvertuje a kopíruje soubor. Vytvoření obrazu diskety partition atp. Záloha (obraz) partition s kompresí: dd if=patition | gzip -c -9 [ >soubor | |poslat někam ] (partition je např. /dev/hda5 atp. Obraz (image) uložen na disketu: dd if=/soubor.img of=/dev/fd0
df
Obsazení harddisků Tip!! = df -h -x -a (nebo jen df -hxa)
diff
Vzájemné porovnávání obsahu dvou souborů. Vytvoření záplaty. diff soubor1 soubor2 >soubor3 vypíše v textové podobě rozdíly soubor2 oproti soubor1 do soubor3. Pak zadáme patch soubor1 soubor3 >soubor2 aplikuje rozdílový soubor na původní soubor
dmesg
Zobrazí řídící zprávy systému od posledního restartu. dmesg | grep agpgart Zobrazí informace o agpgert. Jinak použijte pro ostatní infjormace less /var/log/dmesg
dmesg | grep -i eth0 (wlan0)
du
Zjišťování velikosti souboru a složek Tip!! = du -ha --max-depth=2 (h - v M, k G; a - zobrazí i soubory --max-depth=2 - hloubka vnoření) du -S adresar| sort -n výpis dle velikosti
echo
Vypíše na obrazovku předané argumenty
enca soubor.txt
Program z České republiky. Dokáže rozpoznat a změnit kódování textu. Bez argumentů zobrazí popis kódování znaků. enca - e soubor.txt zobrazí název kódování, který používá enca, enca -n aliases soubor.txt zobrazí všechny známé kódování, enca -lb vypíše všechny podporované kódování, enca -x cp1250 soubor.txt převede tento soubor na kódování MS-Windows cp 1250
env
Spuštění programu ve změněném prostředí. Výpis proměnných našeho systému. env | sort | less nám abecedně seřadí proměnné a otevře v programu less
ethtool
Jako root ethtool -i eth0 zjistí jaké zařízení eth0 používá modul. Dále viz dmesg
export
Nastavení proměnných.export JAVA_HOME="/usr/local/j2sdk_verze určí, kde je program java a export PATH="$JAVA_HOME/bin":$PATH nám přidá do proměnné PATH další adresář s javou, aby byla java nalezena dalšími programy. export LANGUAGE=cs_CZ:cs:sk_SK:sk:pl_PL:pl nám zajistí, že systém bude s námi komunikovat vícejazyčně. Musíme mít ale nainstalovány jazykové balíčky pro zvolený jazyk (v tomto případě český, slovenský a polský). Proměnná LANGUAGE se zapisuje v Ubuntu a Debianu do /etc/environment a v Mandrivě atp. do /etc/sysconfig/i18n, jestliže chceme, aby toto nastavení bylo pro celý systém ve tvaru LANGUAGE=. Ostatní proměnné pokud se mají vždy nastavit lze zapsat např. do /home/uživatel/.bash_profile
file soubor
Identifikace souborů
find
Hledání souborů. Nejčastěji se používá s argumentem -name Např.: find ~/programy/ -name *deb nám vypíše všechny balíčky v adresáři "programy" končící na deb jestli tam ale nějaké máme
free
Jak je to s pamětí počítače. Používá se volba free -mt
fuser
fuser /dev/dsp který proces používá zvukovku fuser /dev/cdrom který proces používá mechaniku, když nelze otevřít. Příkaz kill -9 cislo_procesu nám tento proces násilně ukončí fuser -k /dev/cdrom ukončí proces používající mechaniku automaticky.

$ fuser -kimv /mnt/novell/

USER PID ACCESS COMMAND
/mnt/novell/: jablko 6358 ..c.. nautilus

Kill process 6358 ? (y/N) y
grep
Filtr. Např.: cat ~/.bashrc | grep -i ali nám v tomto souboru vypíše dle vzoru ali všechny řádky obsahující tento řetězec ( -i = nebude brát ohled na velikost písmen)
groups uzivatel
Vypíše všechny skupiny do kterých uživatel patří
halt
Vypnutí počítače
hostname
hostname -i výpis IP adresy, hostname -s název stanice, hostname -d jméno domainy
hdparm
Nastavování a získávání informací o mechanikách a harddiscích hdparm -I /dev/hda (b,c) = informace o našem hardware
htop
Výborný interaktivní program do konzole, nahrazující programy ps a top. Vytížení procesoru, opsazení pamětí, ukončení procesů atp. Přehledné barevné schéma.
checkinstall
Používá se při instalaci ze zdrojového kódu. Když tímto příkazem nahradíme příkaz make install vygeneruje se balíček deb, rpm, nebo tgz, který se v některých distribucích taky hned nainstaluje. (v Mandrivě se jen vytvoří balíček, který pak musíme nainstalovat). Musíme být přihlášeni jako root.
chmod cislo soubor
Nastavení práv pomocí číselného vyjádření ( je možnost použít i nastavení pomocí písmen viz man chmod)
chmod cislo soubor
Nastavení práv pomocí číselného vyjádření ( je možnost použít i nastavení pomocí písmen viz man chmod)
R - read, právo na čtení (čtení obsahu souboru; prohlížení obsahu adresáře)
W - write, právo na zápis (změna obsahu souboru; vytváření a mazání souborů v adresáři)
X - execute, právo na spouštění (spouštění souboru = script, či binární soubor; vstup do adresáře

Speciální práva normální uživatelé tyto práva nepoužívají "0" na začátku se nemusí psát (0755 stačí jen 755)
U - setuid (set user id) má význam u spustitelných souborů - program se spustí jakoby ho spouštěl jeho vlastník
G - setgid (set group id) funkce podobná jako u setuid vztahující se na skupinu (záměna uživatelské skupiny za skupinu daného souboru), adresář s nastaveným setgid přiděluje nově vytvořeným souborům stejnou skupinu
S - sticky bit se už skoro nepoužívá. Slouží k zrychlenému startu programu, protože se obsah souboru ponechá ve vyrovnávací paměti, adresář s nastaveným sticky bitem dovolí uživateli mazat jen vlastní soubory.

Příklady:
chmod 755 /home/uzivatel/dokumenty (skupina a ostatní mohou do adresáře "dokumenty" vstoupit a prohlížet jeho obsah, ale nemohou vytvářet a mazat soubory)
chmod 720 /home/uzivatel/dokumenty/zivotopis.txt (zakázali jsme skupině měnit obsah souboru "zivotopis.txt" a ostatní nemohou tento soubor ani číst)
chmod 444 /home/uzivatel/dokumenty/zivotopis.txt (všechny skupiny nají nastaveny práva pouze ke čtení)
chmod 751 /usr/bin/eagle (musíme se přihlásit jako root, abychom mohli nastavit práva pro spuštění programu "eagle" skupina může navíc i tento spustitelný soubor číst

Tip! Chceme-li změnit přístupová práva najednou i v podadresářích zadáme za cestu přepínač -R např.:
chmod 755 /cesta/k/adresari/ -R
chown
Tímto příkazem lze změnit vlastníka i skupinu. Vlastníka může měnit jen root. Při změně skupiny začneme vždy tečkou. chown novy_uzivatel soubor ; chown .nova_skupina soubor ; najednou chown novy_uzivatel.nova_skupina soubor

Tip! Změna vlastníka i skupiny i v podadresářích:
chown vlastnik.skupina /cesta/k/adresari/ -R
ifconfig
vypíše ethernetovou adresu, masku, internetovou adresu. Používá se pro různá síťová nastavení.
init 3, init 5
První příkaz ukončí grafické prostředí, druhý ho opět nastartuje
kill cislo_procesu
Ukončí proces s uklízením (číslo procesu zjistíme např.: programem ps, htop, nebo grafickou aplikací kpm, která se v prostředí KDE spouští kl. zkr. Ctrl+Esc)
kill -9 cislo_procesu
Násilné ukončení procesu bez úklidu (PID)
killall nazev_procesu
Ukončí proces či procesy se stejným názvem (doporučuji raději používat příkaz kill)
ldconfig -v
Výpis verzí knihoven
ldd
Aktuální výpis závislostí (chybí-li některá knihovna zobrazí se místo cesty ke knihovně text "not found" a musíme knihovnu doinstalovat) ldd /cesta/k/spustitelnemu/souboru cestu zjistíme příkazem which prikaz pak zadáme např.: ldd /usr/bin/mc, nebo ldd /bin/cat (lze samozdřejmě zadat i toto: ldd `which prikaz`)
less soubor
Prohlížení souborů "/" hledane_slovo nám označí všechny hledané slova. Pro zobrazení následujícího slova zmáčkneme "n" předchozí slovo "N" "SPACE" nás posune na další stranu a "b" nás vrátí zpět na předchozí stranu
ln -s
vytvoření symbolického odkazu Např. "ln -s /usr/share/myspell/dicts/cs-CZ.dic ~/programy/nvu-1.0/components/myspell/" nám vytvoří symbolický odkaz na český slovník cs-CZ.dic, aby nám fungovala kontrola pravopisu v programu "NVU", který je v adresáři ~/programy/nvu-1.0
locate hledaný_soubor
Rychlé vyhledávání, které vyhledává ve stále aktualizované databázi harddisku
ls
Výpis obsahu adresáře ls -a vypíše i skryté soubory ls -l vidíme nastavení práv, datum vytvoření, počet odkazů, ls -t řadí soubory dle data, ls -1F "1" - nám zajistí výpis ve sloupci "F" nám přidá k adresářům "/" a k symbolickým odkazům @ což je velice užitečné. Další zajímavý přepínač je "R", který zobrazí i obsah podadresářů
lsmod
vypíše používané moduly
lspci
lspci -vv informace o zařízení na PCI zběrnici podrobně
man prikaz
Zobrazí manuálovou stránku prikaz man příkaz | col -b > nazev_souboru.txt uloží manuálovou stránku do souboru. man -a příkaz nám postupně zobrazí všechny manuálové stránky odpovídající našemu vzoru. Klávesou "q" a pak ENTER se dostaneme na další manuálovou stránku

sekce manuálových stránek (některé manuály jsou ale špatně zařazeny):

Příkazy uživatelské úrovně
Systémová volání
Knihovní funkce
Zařízení a ovladače zařízení
Formáty (konfiguračních) souborů
Hry
Různé (ASCII), popisy maker
Nástroje pro údržbu systému
mc
Midnight commander velice hojně používaný soborový manažer v Linuxu
md5sum
md5sum soubor.iso > soubor.iso.md5 = vygenerování kontrolního součtu MD5 pro soubor.iso. Kontrolní soubor obsahuje číslo a název kontrolovaného programu nabo obrazu iso.
md5sum -cv soubor.iso.md5 = kontrola kontrolního součtu MD5 (soubor.iso a soubor.iso.md5 musí být ve stejném adresáři) Využívá se hlavně pro kontrolu stažených dat z internetu.
Je-li kontrolní součet na internetu:
md5sum program-xx.tar.gz vypíše v konzoli kontrolní součet, který si zkontrolujeme z číslem na internetu očima, nebo číslo z internetu zkopírujeme do souboru pak dvě mezery a zapíšeme název kontrolovaného souboru program-xx.tar.gz. Uložíme zase pod libovolným jménem.
modprobe modul
Natáhme modul a modprobe -r modul odstraní modul (moduly, které chceme nahrát pří startu v UBUNTU a Debianu zapíšeme do /etc/modules např.: nvidia ndiswrapper atp. V Mandrivě je to soubor /etc/modprobe.preload
mount
Připojování zařízení. Pro zjednodušení se využívá soubor /etc/fstab kde se definují podmínky a cesty připojení. Tento soubor musíte znát. Zde je jeden z mnoha popisů souboru fstab na internetu ( příkaz umount zařízení odpojuje).
mount soubor.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop = připojí obraz CD soubor.iso do adresáře /media/iso a můžeme k němu přistupovat jako do cdrom mechaniky
mv
Přesouvání souborů mv zdroj cíl
mkdir nazev_adresare
Vytvoření adresáře mkdir -p vytvoří celou zadanou cestu i s podadresáři
more soubor
Prohlížení souborů
netstat
zobrazuje síťovou statistiku. netstat -r zobrazí směrovací tabulku jádra
passwd
Změna hesla
patch
Slouží k aplikaci záplat viz diff
pidof program1 program2
Výpis PID zadaných programů
ping IP
Měření odezvy IP
příkaz --help
Vypíše krátkou nápovědu
ps
Zobrazení procesů (ps -ef zobrazí všechny procesy s plným výpisem, ps -fu jablko zobrazí všechny procesy od uživatele jablko, ps -u jablko -o pid,cmd zobrazí číslo procesu s plnou cestu procesu. Nahradíme-li přepínač f přepínačem l zkrátí se nám CMD jen na název procesu ps -lu jablko)
pwd
Zobrazí pracovní adresář i s absolutní cestou (kde se právě nacházíme)
reboot
Restart počítače
recode
Změna kódování. recode -f ISO-8859-2..1250 soubor.txt převede text v souboru z kódování ISO-8859-2 (unix) do kódování Windows (1250), recode -f 1250..ascii soubor.txt z windows kódování na text bez háčků a čárek
rm
Smazání souboru rm -r smaže i neprázdné adresáře rm -rf smaže vše bez ptaní, máme-li dostatečná práva
rmdir
Smazání prázdného adresáře
route
Výpis IP adresy, gateway (brána), masky a rozhraní
set
Bez argumentů vypíše aktuální promměnné
sipcalc
sipcalc 192.168.1.11 255.255.255.0 (adresa maska) vypíše nám správné hodnoty (např. brány atp.)
startx
Nastartování grafického prostředí
strace prikaz
Hledání problémů. Sleduje systémové volání a signály. Např. strace -o str_příkaz.txt příkaz nám celé hlášení uloží do souboru str_příkaz.txt
stty -a
Tímto příkazem zjistíme nastavení speciálních znaků. ^C ... ctrl-C (ordinální hodnota 3).
intr Násilně ukončí běžící proces (^C)
eof Ukončení vstupu (např. z klávesnice; ^D; End of File; EOF)
stop Pozastavení výpisu (např. na obrazovku; ^S; X-off)
start Pokračování ve výpisu (^Q; X-on)
susp Pozastavení procesu (resp. jeho převedení pod job control; ^Z)
su
su -l uzivatel nastaví prostředí pro uzivatel (musíme znát heslo). Stačí zadat su uzivatel. Ukončíme příkazem exit
symlinks
Správa symbolických odkazů (viz. ln -s) Např.: symlinks -v /dev nám vypíše informace o stavu všech symbolických odkazů v adresáři /dev (symlinks -vd /dev, odstraní všechny porušené odkazy v adresáři /dev)
dangling: /dev/modem -> ttySL0 (tento odkaz je porušený)
relative: /dev/dvdrw -> hdc (funkční odkaz)
relative: /dev/dvd -> hdc ( funkční odkaz)
other_fs: /dev/MAKEDEV -> /sbin/MAKEDEV (odkaz, který vede přes různé souborové systémy)
other_fs: /dev/sndstat -> /proc/asound/oss/sndstat
other_fs: /dev/core -> /proc/kcore
other_fs: /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
other_fs: /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
Systémové informace
less /var/log/dmesg ; less /proc/meminfo ; less /proc/cpuinfo a další soubory v adresáři /proc/ ; less /var/log/messages nás infjormuje co se právě děje. Viz tail
tail
Implicitně vypisuje posledních 10 řádků souboru a ukončí se (tail /var/log/messages) důležitý je přepínač "-f", který způsobí, že se program tail neukončí, ale stále vypisuje příchozí data. Využívá se při čtení logů. tail -f /var/log/messages např. při zasunutí USB zařízení.
tar
Standartní archivátor v Linuxu
touch soubor
Existuje-li "soubor" aktualizuje se jeho datum a čas, aniž se změní jeho obsah. Nejčastěji se používá na vytvoření nového souboru.
top
Interaktivní zobrazení jednotlivých procesů (doporučuji htop)
tree
Výpis obsahu adresáře v konzoli tree -d nám zobrazí jen adresáře ytree je jeho grafická konzolová nádstavba se zajímavým ovládáním
udevinfo
udevinfo -a -p /sys/class/net/eth0/ podrobné informace atp.
uname
uname -a vypíše systém, název našeho PC, aktuální kernel, datum, uname -r nám vypíše verzi aktuálního jádra
uptime
vypíše čas posledního rebootu
vi/vim
V Linuxu určitě nejpoužívanější editor. Popis verze 7.0 je na abclinuxu.cz vim-7.0
whereis program
Kde se nainstaloval program a kde má manuálové stránky. Jsou-li k dispozici zdrojové soubory, zobrazí je taky
which spustitelny_program
Vypíše absolutní cestu k spustitelnému programu
w
Detailní popis všech uživatelů přihlášených v systému---
zdroj: http://www.ubuntu.wz.cz/hlavni_stranky/linux_prikazy_tabulka.htmlvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294