IMG

Syntax

<IMG src="url" lowsrc="url" alt="nealternatívni_text" align=[top | middle | bottom | right | left | texttop | absmidlle | baseline | absbottom] width="šírka" height="výška" units=jednotka vspace="vertikálne_odsadenie" hspace="horizontálne_odsadenie" border="šírka_orámovania" ismap usemap="url" dynsrc="url_videozáznamu" controls loop=počet_opakovaní>


Popis

Nepárová značka HTML, ktorá do dokumentu zaradzuje grafický objekt.
Obrázok môže byť odkazom, ak ho vložíme ako element tagu <A>, teda medzi <A> a </A> na miesto, kde píšeme zvyčajne text odkazu.
[odrážky]
src URL grafického objektu, který má být vložen do textu
lowsrc URL konceptové grafiky (prohlížecí program přenese konceptový tvar grafiky, dokompletuje celý dokument a až poté začne přenášet plné verze grafiky zadané atributy src)
alt alternativní text, který se vypisuje v případě, že prohlížecí program neumí (příp. nesmí) zobrazovat grafiku
align umístění grafického objektu vůči okolí
[odrážky]
top horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem řádku
midlle střed grafiky bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění na levý okraj; text obtéká grafiku zprava
right vodorovné umístění na pravý okraj; text obtéká grafiku zleva
texttop horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem textu na řádku
absmiddle střed grafiky bude zarovnán na střed řádku
baseline dolní okraj grafiky bude zarovnán na účaří řádku
absbottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku
[/odrážky]
width požadovaná šířka grafiky (prohlížecí program by měl grafiku zvětšit/zmenšit tak, aby její šířka při zobrazení byla rovna zadanému počtu bodů)
height požadovaná výška grafiky
vspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve svislém směru
hspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve vodorovném směru
units jednotka (implicitně pixely)
border šířka rámečku vytvořeného kolem grafiky představující odkaz; border=0 nebude vykreslen žádný rámeček
ismap označuje, že při stisknutí tlačítka myši v oblasti grafiky má prohlížecí program předat souřadnice této oblasti CGI skriptu kotvy
usemap URL na definici citlivých ploch obrázku (prvek MAP)
dynsrc přehrávání dynamických dat - videozáznamu; rozšíření Internet Exploreru
controls k záznamu definovaném atributem dynsrc přidá ovládací prvky; rozšíření Internet Exploreru
loop určuje počet opakování videozáznamu definovaného atributem dynsrc; parameter loop je neštandartné rozšírenie Internet Exploreru!
[/odrážky]

Najčastejšie chyby pri vkladaní obrázku

  1. Nedodržanie pravidla, že je zdvorilé zadať veľkosť obrázka.
  2. Zmenšovanie obrázka zadaním menších hodnôt WIDTH a HEIGHT, ako sú skutočné. Návštevníka stránky tým nútime, aby sťahoval väčší obrázok (viac dát), ako skutočne uvidí.
  3. Neuvedenie alternatívneho textu v ALT. Ten totiž významne pomáha v orientácii, kým nie sú obrázky načítané


Príklad

Tento príklad vloží obrázok na pravú stranu stránky o šírke 40 pixlov a výške 50 pixlov. Medzera od textu, resp. iných objektov stránky bude 5 pixlov. Kým sa obrázok nenačíta, bude miesto neho text 'Logo našej firmy'.

<IMG SRC="http://www.kasman.sk/images/example.gif"
     WIDTH=40 HEIGHT=50 HSPACE=5 VSPACE=5
     ALT="Logo našej firmy"
     ALIGN=RIGHT>