PHP - time

PHP -> Funkcie -> Dátum a čas funkcie PHP -> funkcia time

Syntax

int time(void);

Popis

Príkaz jazyka PHP vráti aktuálny UNIXový timestamp.

Vracia aktuálny čas meraný v počte sekúnd od Unixovej Epochy (1. Január 1970 00:00:00 GMT).

Príklad

<?php
$nextWeek = time() + (7 * 24 * 60 * 60);
                   // 7 days; 24 hours; 60 mins; 60secs
echo 'Now:       '. date('Y-m-d') ."\n";
echo 'Next Week: '. date('Y-m-d', $nextWeek) ."\n";
// or using strtotime():
echo 'Next Week: '. date('Y-m-d', strtotime('+1 week')) ."\n";
?>

Výstup bude niečo podobné tomuto:
Now:       2007-07-31
Next Week: 2007-08-07
Next Week: 2007-08-07


Pozri aj

date