atan

SQL -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia atan
PHP -> Funkcie -> Matematické funkcie PHP -> funkcia atan
JavaScript -> Objekty -> Math -> funkcia atan

Syntax

float atan ( float arg )

Popis

Príkaz jazyka PHP, JavaScriptuSQL
atan -- Arcus tangens

Vrátí arcus tangens parametru arg v radiánech. atan() je inverzní k funkci tan, což znamená, že a==tan(atan(a)) pro každou hodnotu z definičního oboru funkce atan().

Pozri aj

atanh, asinacos