round pre dátum

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s dátumom a èasom -> funkcia round

Syntax

round (dátum, zaokrúhlenie)

Popis

V jazyku SQL na databáze Oracle slúži funkcia na zaokrúh¾ovanie dátumu.

Parameter zaokrúhlenie urèuje, na akú èasovú dobu bude dátum zaokrúhlený. Ak zaokrúhlenie nie je zadané, zaokrúhli sa na celé dni.

Hodnoty parametru zaokrúhlenie:

YEAR
zaokrúh¾ovanie na celé roky
MONTH
zaokrúh¾ovanie na celé mesiace
DDD
zaokrúh¾ovanie na celé dni
DAY
zaokrúh¾ovanie na prvý deò v týždni
HH
zaokrúh¾ovanie na celé hodiny
MI
zaokrúh¾ovanie na celé minútyPríklad

SELECT sysdate FROM dual;
  -> vráti aktuálny èas
SELECT round(sysdate) FROM dual;
  -> vráti aktuálny èas zaokrúhlený na deò
SELECT round(sysdate, 'HH') FROM dual;
  -> vráti aktuálny èas zaokrúhlený na celé hodiny


Pozri aj

trunc pre dátum