Objekt math

 

JavaScript -> Objekty -> Math

Metódy


abs
odstráni znamienko (plus, mínus) číselnej hodnoty n a vráti absolútnu hodnotu. Napr: -12 bude 12, ale z 15 zostane 15
acos
vracia arkus kosínus zadanej číselnej hodnoty v radiánoch
asin
vracia arkus sínus zadanej číselnej hodnoty v radiánoch
atan
vracia arkus tangens zadanej číselnej hodnoty v radiánoch
atan2
vypočíta uhol od osy x do určeného bodu
ceil
zaokrúhli číslo smerom hore
cos
vracia hodnotu goniometrickej funkcie kosínus
exp
vypočíta exponent e (en)
floor
zaokrúhli číslo smerom dolu
log
vypočíta prirodzený logaritmus
max
vracia väčšie z dvoch zadaných čísiel
min
vracia menšie z dvoch zadaných čísiel
pow
vypočíta mocninu xy
random
vracia náhodne číslo v rozsahu od 0 po 1
round
zaokrúhli desatinné číslo na určený počet desatinných miest
sin
vracia hodnotu goniometrickej funkcie sínus
sqrt
vypočíta druhú odmocninu argumentu
tan
vracia hodnotu goniometrickej funkcie tangensVlastnosti


E
Eulerovo číslo - matematická konštanta
LN2
prirodzený logaritmus 2 - matematická konštanta
LN10
konštanta logn10, logaritmus 10 pri základe n
LOG2E
konštanta log2e, logaritmus e pri základe 2
LOG10E
konštanta log10e, logaritmus e pri základe 10
PI
konštanta pí - pomer obvodu kruhu k jeho priemeru
SQRT1_2
1 / (odmocnina z 2)
SQRT2
odmocnina z čísla 2
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294