Aritmetické operátory v JavaScripte

JavaScript -> Operátory -> Aritmetické operátory v JavaScripte

operátor
funkcia
popis
+
sčítanie
sčíta dve čísla
-
odčítanie
odčíta dve čísla
*
násobenie
vynásobí dve čísla
/
delenie
vydelí dve čísla
%
modulo
vráti zbytok po delení dvoch čísiel
++
inkrement
zväčší číslo o jedna
--
dekrement
zmenší číslo o jedna