window

 

JavaScript -> Objekty -> Window

Metódy


attachEvent
pripojí k objektu ovládač udalostí s určenou funkciou
captureEvents
odchytí udalosti z určenou funkciou
alert
zobrazí okno se zprávou zadanou jako parametr
blur
metoda zruší zaměření okna
captureEvents
určí oknu aby zachytávalo všechny události specifikovaného typu
clearInterval
zruší naplánování akce pomocí metody setInterval
clearTimeout
zruší naplánování akce pomocí metody setTimeout
close
zavře okno nad kterým je volána
confirm
zobrazí okno se zprávou a žádá o potvrzení
crypto.random
vrací pseudo–náhodný řetězec znaků specifikované délky
crypto.signText
metoda umožňuje odeslat na server kódovaný podpis
disableExternalCapture
zamezí zachytávání událostí, které generují dokumenty z cizích serverů umístěné v některém z rámů okna
enabledExternalCapture
povolí zachytávání událostí, které generují dokumenty z cizích serverů umístěné v některém z rámů okna
find
provede hledání řetězcového_výrazu v obsahu okna
focus
metoda zaměří okno
forward
provede postup na další stranu v historii obsazení okna
handleEvent
umožňuje vyvolat ovladač specifikované události
home
zobrazí v okně dokument s domovskou stránkou
moveBy
posune okno o specifikovaný počet pixelů horizontálně a vertikálně
moveTo
metoda přesune levý horní roh okna na specifikované souřadnice
open
vytvoří nové okno
print
vytlačí obsah okna na tlačiarni
prompt
metoda zobrazí okno, do kterého je možné zadat krátký text
releaseEvents
určí oknu, aby zachycené specifikované události předávalo dále podle hierarchie zachytávání událostí
resizeBy
změní rozměry okna
resizeTo
změní rozměry okna
routeEvent
pošle událost ke zpracování dalšímu objektu v hierarchii zachytávání událostí
scroll
metoda nastaví obsah okna na pozici udanou parametry
scrollBy
metoda posune obsah okno o specifikovaný počet pixelů
scrollTo
provede stejnou akci jako metoda scroll
setInterval
metoda provede akci uvedenou jako první parametr vždy když uplyne počet milisekund
setResizable
metoda umožní uživateli měnit velikost okna
setTimeout
metoda naplánuje akci
setZOption
nastaví zda okno bude stále pod nebo nad ostatními okny nebo bude ve stále stejné pozici
showHelp
zobrazí súbor s pomocníkom vo formáte .chm alebo .htm
stop
metoda zastaví právě probíhající natahování dat do prohlížečeVlastnosti


closed
určuje, či dané okno je alebo nie je zatvorené
crypto
obsahuje odkaz na objekt obsahující některé bezpečnostní metody Netscape Navigatoru
defaultStatus
obsahuje řetězec, který je vypsán na stavové řádce, není–li vypsán status
default

document
obsahuje odkaz na objekt document představující HTML dokument natažený do aktuálního okna
external
obsahuje odkaz na objekt external
frames
obsahuje pole, jehož prvky jsou odkazy na případné rámy aktuálního okna – objekty window
history
obsahuje odkaz na objekt History, ve kterém je uložena historie obsazení aktuálního okna
innerHeight
udává výšku obsahu okna v pixelech
innerWidth
udává šířku obsahu okna v pixelech
length
obsahuje počet rámů aktuálního okna
location
obsahuje odkaz na objekt Location, který reprezentuje adresu natažené stránky
locationbar.visible
obsahuje logickou hodnotu udávající, zda je zobrazena lišta pro zadání adresy
menubar.visible
obsahuje logickou hodnotu, zda je zobrazeno ikonové menu
name
obsahuje jméno aktuálního okna, jménem hlavního okna je prázdný řetězec
offscreenBuffering
obsahuje logickou hodnotu udávající, zda jsou zobrazovaná data nejdříve zapsána do bufferu a poté najednou vypsána na obrazovku
opener
obsahuje odkaz na okno, které způsobilo otevření aktuálního okna
outerHeight
vlastnost udává výšku okna v pixelech
outerWidth
vlastnost udává šířku okna v pixelech
pageXOffset
udává souřadnici x bodu dokumentu, který je vidět v okně jako první
pageYoffset
udává souřadnici y bodu dokumentu, který je vidět v okně jako první
parent
obsahuje odkaz na rodičovské okno v případě, že aktuální okno je rámem některého okna
personalbar.visible
obsahuje logickou hodnotu udávající, zda je zobrazeno adresářové menu
screenX
obsahuje souřadnici x horního levého rohu okna
screenY
obsahuje souřadnici y horního levého rohu okna
scrollbars.visible
obsahuje logickou hodnotu udávající, zda je zobrazen posuvník
self
obsahuje odkaz na aktuální okno
status
obsahuje řetězec, který je vypsán ve stavové řádce prohlížeče
statusbar.visible
obsahuje logickou hodnotu udávající, zda je zobrazena stavová řádka
toolbar.visible
obsahuje logickou hodnotu udávající, zda je zobrazena nástrojová lišta
top
obsahuje odkaz na nejvyšší okno v hierarchii rámů
window
obsahuje odkaz na aktuální okno
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294