a

 

Syntax


<A href="url" name="návestie" title="text" rel="typ" rev="typ" URN="uniform_resource_name" methods="metóda" target="cílové_okno" shape=["default" | "circle x,y,z" | "rect x,y,w,h" | " polygon x1,y1,x2,y2,..."]>   ...text...   </A>


Popis


Príkaz jazyka HTML.
párová značka určená na zápis hypertextového odkazu; definuje odkaz na iný dokument alebo na časť toho istého dokumentu; časť uzatvorená v kontejnere <A> ... </A> je normálny text dokumentu; aby bylo zrejmé, že se jedná o odkaz, býva tento text farevne odlíšený a podčiarknutý; vložením <IMG> do kontejneru <A> ... </A> možno vytvoriť "hypertextovú grafiku"
 • href URL – ciele odkazu
 • name – meno použité v dokumente ako návestie pre cieľ skoku; návestie v dokumente má všeobecne tvar <A NAME="meno"> </A>; odkaz na toto návestie sa zapisuje vo tvare <A HREF="#meno"> ... </A>
 • title – stručný popisok dokumentu, na ktorý značka odkazuje
 • rel – určuje význam cieľového dokumentu a jeho vzťah k súčasnému dokumentu
 • rev – opak rel; určuje vzťah aktuálneho dokumentu k odkazovanému
 • typ – je jeden z následujúcich definovaných názvov pre rel a rev (zonam nie je definitívny)
  • parent – rodič
  • made – autor (odkaz na domovskú stránku alebo mailto)
  • next – následujúci dokument v hierarchii
  • previous – predcházajúci dokument v hierarchii
 • URN – tento atribút sa nepoužíva od HTML 3,2
 • methods – mezerami oddeľovaný zoznam HTTP metód (GET, PUT, ...), ktoré podporuje cieľový objekt – tento atribút sa nepoužíva od HTML 3,2
 • target – meno okna, rámca alebo prehliadača, v kterom má byť zobrazený dokument naviazaný na tento odkaz; ak meno neexistuje vytvorí sa okno nové; následuje zoznam dopredu definovaných mien
  • _blank – pre dokument vždy využiť nové okno
  • _self – zobraziť v tomto okne (ruší účinok atribútu target v značke <BASE>)
  • _parent – zobraziť dokument v ráme alebo okne, v kterom je zobrazený najbližší nadradený <FRAMESET>
  • _top – pre zobrazenie použíť celé okno prohliadača (ruší rozdělenie okna na rámy)
 • shape – definuje tvar a oblasť jednej citlivej části obrázku zavedeného značkou <FIG>, pri ktorej zvolení má prehliadací program predať súradnice tejto oblasi CGI skriptu kotvy; jedna z možností ako vytvorit klikateľný obrázok v spojení s prvkom <FIG> (!neštandardný prvok!)
  • default – implicitný tvar
  • circle – kruh; x,y,r súradnice stredu a polomeru
  • rect – obdĺžnik; x,y,w,h súradnice ľavého horného rohu, šířka a výška
  • polygon – obecný mnohuholník; x1,y1,x2,y2, ... súradnice jednotlivých vrcholov


Príklad


Tento príklad zobrazí obrázok, ktorý bude odkazom na internetovú stránku
<a href="http://www.kasman.sk/">
  <IMG SRC="http://www.kasman.sk/images/example.gif" ALT="www.kasman.sk" border=0>
</a>vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294