Štruktúra SQL príkazu pre výber hodnôt z tabuľky

Syntax

SELECT [*] [zoznam_stĺpcov_výstupnej_zostavy]
  FROM meno_tabuľky
  WHERE podmienka_výberu
  GROUP BY položky
  HAVING podmienka_agregácie
  ORDER BY zoznam_stĺpcov [ASC] [DESC]


Popis

[odrážky]
SELECT - príkaz pre zobrazenie tabuľky/tabuliek alebo časť tabuľky/tabuliek sa začína vždy príkazom SELECT. Môžeme napr. vybrať všetky stĺpce príkazom v tvare SELECT * from meno_tabuľky, alebo ich napr. vymenovať v tvare SELECT stĺpec1, stĺpec2... FROM meno_tabuľky
FROM - špecifikácia, kde sa požadované informácie nachádzajú. Môže to byť tabuľka, viac tabuliek alebo pohľad.
WHERE - podmienky WHERE presne špecifikujú podmnožinu údajov, ktorú potrebujeme vybrať
GROUP BY - určuje zoskupovanie údajov vo výstupe podľa určených pravidiel
HAVING - omezení výběru jednotlivých skupin vytvořených pomocí klauzule GROUP BY
ORDER BY - určuje spôsob zotriedenia záznamov
[/odrážky]

Ukážky

SELECT * FROM ludia;
SELECT meno, priezvisko, mesto FROM ludia;
SELECT count(priezvisko) as počet FROM ludia;


Pozri aj

spájanie viacerých tabuliek do jednej pomocou príkazu UNION