SQL matematické funkcie

SQL -> Funkcie -> matematické funkcie

Prepnúť na rozdelenie podľa databáz

abs
absolútna hodnota
acos
inverzný kosínus uhla v radiánoch
asin
inverzný sínus uhla v radiánoch
atan
inverzný tangens uhla v radiánoch
ceil, ceiling
vráti najbližšie väčšie celé číslo (zaokrúhľovanie smerom hore)
cos
kosínus uhla
exp
mocnina čísla e - (exponent)
floor
vráti najbližšie menšie celé číslo (zaokrúhľovanie smerom dole)
log
prirodzený logaritmus
log10
dekadický logaritmus
power
všeobecná mocnina
round
zaokrúhlenie čísla
sign
zistenie znamienka
sin
sínus uhla
sqrt
odmocnina
tan
tangens uhla
trunc, truncate
vrací reálné číslo x, od kterého je odříznuto y desetinných míst